interpress_news_category_tr_lite

Người giới thiệu:

270k_10lớp

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:interpress_news_category_tr_lite/270k_10class')
 • Sự miêu tả :
It is a Turkish news data set consisting of 273601 news in 10 categories, compiled from print media and news websites between 2010 and 2017 by the Interpress (https://www.interpress.com/) media monitoring company. It has been rearranged as easily separable and with fewer classes.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 54721
'train' 218880
 • Đặc trưng :
{
  "content": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "category": {
    "num_classes": 10,
    "names": [
      "k\u00fclt\u00fcrsanat",
      "ekonomi",
      "siyaset",
      "e\u011fitim",
      "d\u00fcnya",
      "spor",
      "teknoloji",
      "magazin",
      "sa\u011fl\u0131k",
      "g\u00fcndem"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}