isizulu_ner_corpus

Người giới thiệu:

isizulu_ner_corpus

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:isizulu_ner_corpus/isizulu_ner_corpus')
 • Sự miêu tả :
Named entity annotated data from the NCHLT Text Resource Development: Phase II Project, annotated with PERSON, LOCATION, ORGANISATION and MISCELLANEOUS tags.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 10956
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "tokens": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "ner_tags": {
    "feature": {
      "num_classes": 9,
      "names": [
        "OUT",
        "B-PERS",
        "I-PERS",
        "B-ORG",
        "I-ORG",
        "B-LOC",
        "I-LOC",
        "B-MISC",
        "I-MISC"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}