nhà báo_câu hỏi

Người giới thiệu:

văn bản thô

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:journalists_questions/plain_text')
 • Sự miêu tả :
The journalists_questions corpus (version 1.0) is a collection of 10K human-written Arabic
tweets manually labeled for question identification over Arabic tweets posted by journalists.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 10077
 • Đặc trưng :
{
  "tweet_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "no",
      "yes"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "label_confidence": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}