kilt_wikipedia

Người giới thiệu:

2019-08-01

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:kilt_wikipedia/2019-08-01')
 • Sự miêu tả :
KILT-Wikipedia: Wikipedia pre-processed for KILT.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'full' 5903530
 • Đặc trưng :
{
  "kilt_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "wikipedia_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "wikipedia_title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "feature": {
      "paragraph": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "anchors": {
    "feature": {
      "paragraph_id": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "start": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "end": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "text": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "href": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "wikipedia_title": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "wikipedia_id": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "categories": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "wikidata_info": {
    "description": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "enwikiquote_title": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "wikidata_id": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "wikidata_label": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "wikipedia_title": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "aliases": {
      "feature": {
        "alias": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        }
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    }
  },
  "history": {
    "pageid": {
      "dtype": "int32",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "parentid": {
      "dtype": "int32",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "revid": {
      "dtype": "int32",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "pre_dump": {
      "dtype": "bool",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "timestamp": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "url": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    }
  }
}