linnaeus

Người giới thiệu:

linnaeus

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:linnaeus/linnaeus')
 • Sự miêu tả :
A novel corpus of full-text documents manually annotated for species mentions.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 7143
'train' 11936
'validation' 4079
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "tokens": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "ner_tags": {
    "feature": {
      "num_classes": 3,
      "names": [
        "O",
        "B",
        "I"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}