lm1b

Người giới thiệu:

văn bản thô

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:lm1b/plain_text')
 • Sự miêu tả :
A benchmark corpus to be used for measuring progress in statistical language modeling. This has almost one billion words in the training data.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 306688
'train' 30301028
 • Đặc trưng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}