m_lama

Người giới thiệu:

tất cả

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:m_lama/all')
 • Sự miêu tả :
mLAMA: a multilingual version of the LAMA benchmark (T-REx and GoogleRE) covering 53 languages.
Tách ra Ví dụ
'test' 843143
 • Đặc trưng :
{
  "uuid": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "lineid": {
    "dtype": "uint32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "obj_uri": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "obj_label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sub_uri": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sub_label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "template": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "language": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "predicate_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}