toán_qa

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:math_qa')
 • Mô tả :
Our dataset is gathered by using a new representation language to annotate over the AQuA-RAT dataset. AQuA-RAT has provided the questions, options, rationale, and the correct options.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 0.1.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 2985
'train' 29837
'validation' 4475
 • Các tính năng :
{
  "Problem": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Rationale": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "options": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "correct": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "annotated_formula": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "linear_formula": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "category": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}