y tế_questions_pairs

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:medical_questions_pairs')
 • Mô tả :
This dataset consists of 3048 similar and dissimilar medical question pairs hand-generated and labeled by Curai's doctors.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 0.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 3048
 • Các tính năng :
{
  "dr_id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question_1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question_2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      0,
      1
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}