menyo20k_mt

Người giới thiệu:

menyo20k_mt

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:menyo20k_mt/menyo20k_mt')
 • Sự miêu tả :
MENYO-20k is a multi-domain parallel dataset with texts obtained from news articles, ted talks, movie transcripts, radio transcripts, science and technology texts, and other short articles curated from the web and professional translators. The dataset has 20,100 parallel sentences split into 10,070 training sentences, 3,397 development sentences, and 6,633 test sentences (3,419 multi-domain, 1,714 news domain, and 1,500 ted talks speech transcript domain). The development and test sets are available upon request.
 • Giấy phép : Dành cho mục đích sử dụng phi thương mại vì một số nguồn dữ liệu như Ted talk và JW news yêu cầu quyền sử dụng thương mại.
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 10070
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "yo"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}