métc

Người giới thiệu:

văn bản thô

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:metrec/plain_text')
 • Sự miêu tả :
Arabic Poetry Metric Classification.
The dataset contains the verses and their corresponding meter classes.Meter classes are represented as numbers from 0 to 13. The dataset can be highly useful for further research in order to improve the field of Arabic poems’ meter classification.The train dataset contains 47,124 records and the test dataset contains 8316 records.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 8316
'train' 47124
 • Đặc trưng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 14,
    "names": [
      "saree",
      "kamel",
      "mutakareb",
      "mutadarak",
      "munsareh",
      "madeed",
      "mujtath",
      "ramal",
      "baseet",
      "khafeef",
      "taweel",
      "wafer",
      "hazaj",
      "rajaz"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}