mnist

Người giới thiệu:

người truyền giáo

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mnist/mnist')
 • Sự miêu tả :
The MNIST dataset consists of 70,000 28x28 black-and-white images in 10 classes (one for each digits), with 7,000
images per class. There are 60,000 training images and 10,000 test images.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 10000
'train' 60000
 • Đặc trưng :
{
  "image": {
    "id": null,
    "_type": "Image"
  },
  "label": {
    "num_classes": 10,
    "names": [
      "0",
      "1",
      "2",
      "3",
      "4",
      "5",
      "6",
      "7",
      "8",
      "9"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}