moroco

Người giới thiệu:

Ma-rốc

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:moroco/moroco')
 • Sự miêu tả :
The MOROCO (Moldavian and Romanian Dialectal Corpus) dataset contains 33564 samples of text collected from the news domain.
The samples belong to one of the following six topics:
  - culture
  - finance
  - politics
  - science
  - sports
  - tech
 • Giấy phép : Giấy phép CC BY-SA 4.0
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 5924
'train' 21719
'validation' 5921
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "category": {
    "num_classes": 6,
    "names": [
      "culture",
      "finance",
      "politics",
      "science",
      "sports",
      "tech"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "sample": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}