lý do phim

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:movie_rationales')
 • Mô tả :
The movie rationale dataset contains human annotated rationales for movie
reviews.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 0.1.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 199
'train' 1600
'validation' 200
 • Các tính năng :
{
  "review": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "NEG",
      "POS"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "evidences": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}