msr_zhen_translation_parity

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:msr_zhen_translation_parity')
 • Mô tả :
Translator Human Parity Data

Human evaluation results and translation output for the Translator Human Parity Data release, 
as described in https://blogs.microsoft.com/ai/machine-translation-news-test-set-human-parity/. 
The Translator Human Parity Data release contains all human evaluation results and translations
related to our paper "Achieving Human Parity on Automatic Chinese to English News Translation", 
published on March 14, 2018.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 2001
 • Các tính năng :
{
  "Reference-HT": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Reference-PE": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Combo-4": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Combo-5": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Combo-6": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Online-A-1710": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}