mt_eng_tiếng việt

Người giới thiệu:

iwslt2015-vi-en

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mt_eng_vietnamese/iwslt2015-vi-en')
 • Sự miêu tả :
Preprocessed Dataset from IWSLT'15 English-Vietnamese machine translation: English-Vietnamese.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 1269
'train' 133318
'validation' 1269
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "vi",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

iwslt2015-en-vi

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mt_eng_vietnamese/iwslt2015-en-vi')
 • Sự miêu tả :
Preprocessed Dataset from IWSLT'15 English-Vietnamese machine translation: English-Vietnamese.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 1269
'train' 133318
'validation' 1269
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "vi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}