multi_x_science_sum

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:multi_x_science_sum')
 • Mô tả :
Multi-XScience,a large-scale multi-document summarization dataset created from scientific articles. Multi-XScience introduces a challenging multi-document summarization task: writing therelated-work section of a paper based on itsabstract and the articles it references.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 5093
'train' 30369
'validation' 5066
 • Các tính năng :
{
  "aid": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "mid": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "abstract": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "related_work": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "ref_abstract": {
    "feature": {
      "cite_N": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "mid": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "abstract": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}