nhà báo

Người giới thiệu:

tin tức

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:newsph/newsph')
 • Sự miêu tả :
Large-scale dataset of Filipino news articles. Sourced for the NewsPH-NLI Project (Cruz et al., 2020).
 • Giấy phép : GPL-3.0
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 2190465
 • Đặc trưng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}