nq_open

Người giới thiệu:

nq_open

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:nq_open/nq_open')
 • Sự miêu tả :
The NQ-Open task, introduced by Lee et.al. 2019,
is an open domain question answering benchmark that is derived from Natural Questions.
The goal is to predict an English answer string for an input English question.
All questions can be answered using the contents of English Wikipedia.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 2.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 87925
'validation' 3610
 • Đặc trưng :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answer": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}