vi phạmval2020_tr

Người giới thiệu:

vi phạmval2020-thổ nhĩ kỳ

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:offenseval2020_tr/offenseval2020-turkish')
 • Sự miêu tả :
OffensEval-TR 2020 is a Turkish offensive language corpus. The corpus consist of randomly sampled tweets, and annotated in a similar way to OffensEval and GermEval.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 3528
'train' 31756
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "tweet": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "subtask_a": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "NOT",
      "OFF"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}