ofis_publik

Người giới thiệu:

br-fr

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ofis_publik/br-fr')
 • Sự miêu tả :
Texts from the Ofis Publik ar Brezhoneg (Breton Language Board) provided by Francis Tyers
2 languages, total number of files: 278
total number of tokens: 2.12M
total number of sentence fragments: 0.13M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 63422
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "br",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}