sự chống đối

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opinosis')
 • Mô tả :
The Opinosis Opinion Dataset consists of sentences extracted from reviews for 51 topics.
Topics and opinions are obtained from Tripadvisor, Edmunds.com and Amazon.com.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 51
 • Các tính năng :
{
  "review_sents": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "summaries": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}