opus_dgt

Người giới thiệu:

bg-ga

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_dgt/bg-ga')
 • Sự miêu tả :
A collection of translation memories provided by the JRC. Source: https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/dgt-translation-memory
25 languages, 299 bitexts
total number of files: 817,410
total number of tokens: 2.13G
total number of sentence fragments: 113.52M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 179142
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "ga"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-giờ

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_dgt/bg-hr')
 • Sự miêu tả :
A collection of translation memories provided by the JRC. Source: https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/dgt-translation-memory
25 languages, 299 bitexts
total number of files: 817,410
total number of tokens: 2.13G
total number of sentence fragments: 113.52M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 701572
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "hr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-sh

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_dgt/bg-sh')
 • Sự miêu tả :
A collection of translation memories provided by the JRC. Source: https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/dgt-translation-memory
25 languages, 299 bitexts
total number of files: 817,410
total number of tokens: 2.13G
total number of sentence fragments: 113.52M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 1488507
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "sh"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-ga

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_dgt/fi-ga')
 • Sự miêu tả :
A collection of translation memories provided by the JRC. Source: https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/dgt-translation-memory
25 languages, 299 bitexts
total number of files: 817,410
total number of tokens: 2.13G
total number of sentence fragments: 113.52M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 178619
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "ga"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-ga

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_dgt/es-ga')
 • Sự miêu tả :
A collection of translation memories provided by the JRC. Source: https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/dgt-translation-memory
25 languages, 299 bitexts
total number of files: 817,410
total number of tokens: 2.13G
total number of sentence fragments: 113.52M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 178696
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "ga"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ga-sh

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_dgt/ga-sh')
 • Sự miêu tả :
A collection of translation memories provided by the JRC. Source: https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/dgt-translation-memory
25 languages, 299 bitexts
total number of files: 817,410
total number of tokens: 2.13G
total number of sentence fragments: 113.52M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 91613
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "ga",
      "sh"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

giờ-sk

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_dgt/hr-sk')
 • Sự miêu tả :
A collection of translation memories provided by the JRC. Source: https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/dgt-translation-memory
25 languages, 299 bitexts
total number of files: 817,410
total number of tokens: 2.13G
total number of sentence fragments: 113.52M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 689263
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "hr",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

mt-sh

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_dgt/mt-sh')
 • Sự miêu tả :
A collection of translation memories provided by the JRC. Source: https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/dgt-translation-memory
25 languages, 299 bitexts
total number of files: 817,410
total number of tokens: 2.13G
total number of sentence fragments: 113.52M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 1450424
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "mt",
      "sh"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

giờ-sv

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_dgt/hr-sv')
 • Sự miêu tả :
A collection of translation memories provided by the JRC. Source: https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/dgt-translation-memory
25 languages, 299 bitexts
total number of files: 817,410
total number of tokens: 2.13G
total number of sentence fragments: 113.52M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 696334
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "hr",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ga-nl

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_dgt/ga-nl')
 • Sự miêu tả :
A collection of translation memories provided by the JRC. Source: https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/dgt-translation-memory
25 languages, 299 bitexts
total number of files: 817,410
total number of tokens: 2.13G
total number of sentence fragments: 113.52M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 170644
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "ga",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}