opus_dogc

Người giới thiệu:

tmx

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_dogc/tmx')
 • Sự miêu tả :
This is a collection of documents from the Official Journal of the Government of Catalonia, in Catalan and Spanish languages, provided by Antoni Oliver Gonzalez from the Universitat Oberta de Catalunya.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 0.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 4763575
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ca",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}