opus_elhuyar

Người giới thiệu:

es-eu

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_elhuyar/es-eu')
 • Sự miêu tả :
Dataset provided by the foundation Elhuyar, which is having data in languages Spanish to Basque.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 642348
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "eu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}