opus_fiskmo

Người giới thiệu:

fi-sv

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_fiskmo/fi-sv')
 • Sự miêu tả :
fiskmo, a massive parallel corpus for Finnish and Swedish.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 2100001
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}