opus_memat

Người giới thiệu:

xh-en

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_memat/xh-en')
 • Sự miêu tả :
Xhosa-English parallel corpora, funded by EPSRC, the Medical Machine Translation project worked on machine translation between ixiXhosa and English, with a focus on the medical domain.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 154764
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "xh",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}