opus_ubuntu

Người giới thiệu:

as-bs

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_ubuntu/as-bs')
 • Sự miêu tả :
A parallel corpus of Ubuntu localization files. Source: https://translations.launchpad.net
244 languages, 23,988 bitexts
total number of files: 30,959
total number of tokens: 29.84M
total number of sentence fragments: 7.73M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 8583
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "as",
      "bs"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

az-cs

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_ubuntu/az-cs')
 • Sự miêu tả :
A parallel corpus of Ubuntu localization files. Source: https://translations.launchpad.net
244 languages, 23,988 bitexts
total number of files: 30,959
total number of tokens: 29.84M
total number of sentence fragments: 7.73M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 293
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "az",
      "cs"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-de

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_ubuntu/bg-de')
 • Sự miêu tả :
A parallel corpus of Ubuntu localization files. Source: https://translations.launchpad.net
244 languages, 23,988 bitexts
total number of files: 30,959
total number of tokens: 29.84M
total number of sentence fragments: 7.73M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 184
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "de"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

br-es_PR

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_ubuntu/br-es_PR')
 • Sự miêu tả :
A parallel corpus of Ubuntu localization files. Source: https://translations.launchpad.net
244 languages, 23,988 bitexts
total number of files: 30,959
total number of tokens: 29.84M
total number of sentence fragments: 7.73M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 125
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "br",
      "es_PR"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-ga

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_ubuntu/bn-ga')
 • Sự miêu tả :
A parallel corpus of Ubuntu localization files. Source: https://translations.launchpad.net
244 languages, 23,988 bitexts
total number of files: 30,959
total number of tokens: 29.84M
total number of sentence fragments: 7.73M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 7324
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "ga"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

br-chào

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_ubuntu/br-hi')
 • Sự miêu tả :
A parallel corpus of Ubuntu localization files. Source: https://translations.launchpad.net
244 languages, 23,988 bitexts
total number of files: 30,959
total number of tokens: 29.84M
total number of sentence fragments: 7.73M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 15551
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "br",
      "hi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

br-la

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_ubuntu/br-la')
 • Sự miêu tả :
A parallel corpus of Ubuntu localization files. Source: https://translations.launchpad.net
244 languages, 23,988 bitexts
total number of files: 30,959
total number of tokens: 29.84M
total number of sentence fragments: 7.73M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 527
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "br",
      "la"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bs-szl

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_ubuntu/bs-szl')
 • Sự miêu tả :
A parallel corpus of Ubuntu localization files. Source: https://translations.launchpad.net
244 languages, 23,988 bitexts
total number of files: 30,959
total number of tokens: 29.84M
total number of sentence fragments: 7.73M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 646
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "bs",
      "szl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

br-uz

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_ubuntu/br-uz')
 • Sự miêu tả :
A parallel corpus of Ubuntu localization files. Source: https://translations.launchpad.net
244 languages, 23,988 bitexts
total number of files: 30,959
total number of tokens: 29.84M
total number of sentence fragments: 7.73M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 1416
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "br",
      "uz"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

br-yi

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_ubuntu/br-yi')
 • Sự miêu tả :
A parallel corpus of Ubuntu localization files. Source: https://translations.launchpad.net
244 languages, 23,988 bitexts
total number of files: 30,959
total number of tokens: 29.84M
total number of sentence fragments: 7.73M
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 2799
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "br",
      "yi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}