opus_xhosanavy

Người giới thiệu:

en-xh

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_xhosanavy/en-xh')
 • Sự miêu tả :
This dataset is designed for machine translation from English to Xhosa.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 49982
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "xh"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}