psc

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:psc')
 • Mô tả :
The Polish Summaries Corpus contains news articles and their summaries. We used summaries of the same article as positive pairs and sampled the most similar summaries of different articles as negatives.
 • Giấy phép : CC BY-SA 3.0
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 1078
'train' 4302
 • Các tính năng :
{
  "extract_text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "summary_text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "0",
      "1"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}