ptb_text_only

Người giới thiệu:

penn_treebank

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ptb_text_only/penn_treebank')
 • Sự miêu tả :
This is the Penn Treebank Project: Release 2 CDROM, featuring a million words of 1989 Wall Street Journal material. This corpus has been annotated for part-of-speech (POS) information. In addition, over half of it has been annotated for skeletal syntactic structure.
 • Giấy phép : Thỏa thuận người dùng LDC dành cho người không phải thành viên
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 3761
'train' 42068
'validation' 3370
 • Đặc trưng :
{
  "sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}