qasper

Người giới thiệu:

qasper

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:qasper/qasper')
 • Sự miêu tả :
A dataset containing 1585 papers with 5049 information-seeking questions asked by regular readers of NLP papers, and answered by a separate set of NLP practitioners.
 • Giấy phép : CC BY 4.0
 • Phiên bản : 0.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 888
'validation' 281
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "abstract": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "full_text": {
    "feature": {
      "section_name": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "paragraphs": [
        {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        }
      ]
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "qas": {
    "feature": {
      "question": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "question_id": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "nlp_background": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "topic_background": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "paper_read": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "search_query": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "question_writer": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "answers": {
        "feature": {
          "answer": {
            "unanswerable": {
              "dtype": "bool",
              "id": null,
              "_type": "Value"
            },
            "extractive_spans": {
              "feature": {
                "dtype": "string",
                "id": null,
                "_type": "Value"
              },
              "length": -1,
              "id": null,
              "_type": "Sequence"
            },
            "yes_no": {
              "dtype": "bool",
              "id": null,
              "_type": "Value"
            },
            "free_form_answer": {
              "dtype": "string",
              "id": null,
              "_type": "Value"
            },
            "evidence": {
              "feature": {
                "dtype": "string",
                "id": null,
                "_type": "Value"
              },
              "length": -1,
              "id": null,
              "_type": "Sequence"
            },
            "highlighted_evidence": {
              "feature": {
                "dtype": "string",
                "id": null,
                "_type": "Value"
              },
              "length": -1,
              "id": null,
              "_type": "Sequence"
            }
          },
          "annotation_id": {
            "dtype": "string",
            "id": null,
            "_type": "Value"
          },
          "worker_id": {
            "dtype": "string",
            "id": null,
            "_type": "Value"
          }
        },
        "length": -1,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}