chim cun cút

Người giới thiệu:

chim cun cút

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:quail/quail')
 • Sự miêu tả :
QuAIL is a reading comprehension dataset. QuAIL contains 15K multi-choice questions in texts 300-350 tokens long 4 domains (news, user stories, fiction, blogs).QuAIL is balanced and annotated for question types.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.3.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'challenge' 556
'train' 10246
'validation' 2164
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "context_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "domain": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "metadata": {
    "author": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "title": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "url": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    }
  },
  "context": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question_type": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "correct_answer_id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}