lý_bg

Người giới thiệu:

sinh học-12

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:reasoning_bg/biology-12th')
 • Sự miêu tả :
This new dataset is designed to do reading comprehension in Bulgarian language.
 • Giấy phép : Giấy phép Apache-2.0
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 437
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "qid": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "correct": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

triết học-12

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:reasoning_bg/philosophy-12th')
 • Sự miêu tả :
This new dataset is designed to do reading comprehension in Bulgarian language.
 • Giấy phép : Giấy phép Apache-2.0
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 630
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "qid": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "correct": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

địa lý-12

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:reasoning_bg/geography-12th')
 • Sự miêu tả :
This new dataset is designed to do reading comprehension in Bulgarian language.
 • Giấy phép : Giấy phép Apache-2.0
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 612
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "qid": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "correct": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

lịch sử-12

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:reasoning_bg/history-12th')
 • Sự miêu tả :
This new dataset is designed to do reading comprehension in Bulgarian language.
 • Giấy phép : Giấy phép Apache-2.0
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 542
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "qid": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "correct": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

câu đố lịch sử

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:reasoning_bg/history-quiz')
 • Sự miêu tả :
This new dataset is designed to do reading comprehension in Bulgarian language.
 • Giấy phép : Giấy phép Apache-2.0
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 412
 • Đặc trưng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "qid": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "correct": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}