ro_sts

Người giới thiệu:

ro_sts

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ro_sts/ro_sts')
 • Sự miêu tả :
The RO-STS (Romanian Semantic Textual Similarity) dataset contains 8628 pairs of sentences with their similarity score. It is a high-quality translation of the STS benchmark dataset.
 • Giấy phép : Giấy phép CC BY-SA 4.0
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 1379
'train' 5749
'validation' 1500
 • Đặc trưng :
{
  "score": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}