roman_urdu

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:roman_urdu')
 • Mô tả :
This is an extensive compilation of Roman Urdu Dataset (Urdu written in Latin/Roman script) tagged for sentiment analysis.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 20229
 • Các tính năng :
{
  "sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentiment": {
    "num_classes": 3,
    "names": [
      "Positive",
      "Negative",
      "Neutral"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}