tiếng Phạn_cổ điển

Người giới thiệu:

kết hợp

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:sanskrit_classic/combined')
 • Sự miêu tả :
This dataset combines some of the classical Sanskrit texts.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 342033
 • Đặc trưng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}