sbu_captions

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:sbu_captions')
 • Mô tả :
The SBU Captioned Photo Dataset is a collection of over 1 million images with associated text descriptions extracted from Flicker.
 • Giấy phép : không xác định
 • Phiên bản : 0.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 1000000
 • Các tính năng :
{
  "image_url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "user_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "caption": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}