sem_eval_2014_task_1

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:sem_eval_2014_task_1')
 • Mô tả :
The SemEval-2014 Task 1 focuses on Evaluation of Compositional Distributional Semantic Models
on Full Sentences through Semantic Relatedness and Entailment. The task was designed to
predict the degree of relatedness between two sentences and to detect the entailment
relation holding between them.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 4927
'train' 4500
'validation' 500
 • Các tính năng :
{
  "sentence_pair_id": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "premise": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hypothesis": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "relatedness_score": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "entailment_judgment": {
    "num_classes": 3,
    "names": [
      "NEUTRAL",
      "ENTAILMENT",
      "CONTRADICTION"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}