gửi_ws

Người giới thiệu:

gắn thẻ bài viết

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:senti_ws/pos-tagging')
 • Sự miêu tả :
SentimentWortschatz, or SentiWS for short, is a publicly available German-language resource for sentiment analysis, and pos-tagging. The POS tags are ["NN", "VVINF", "ADJX", "ADV"] -> ["noun", "verb", "adjective", "adverb"], and positive and negative polarity bearing words are weighted within the interval of [-1, 1].
 • Giấy phép : Creative Commons Ghi công-Phi thương mại-Chia sẻ tương tự 3.0 Giấy phép chưa chuyển đổi
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 3471
 • Đặc trưng :
{
  "word": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "pos-tag": {
    "num_classes": 4,
    "names": [
      "NN",
      "VVINF",
      "ADJX",
      "ADV"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}

chấm điểm tình cảm

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:senti_ws/sentiment-scoring')
 • Sự miêu tả :
SentimentWortschatz, or SentiWS for short, is a publicly available German-language resource for sentiment analysis, and pos-tagging. The POS tags are ["NN", "VVINF", "ADJX", "ADV"] -> ["noun", "verb", "adjective", "adverb"], and positive and negative polarity bearing words are weighted within the interval of [-1, 1].
 • Giấy phép : Creative Commons Ghi công-Phi thương mại-Chia sẻ tương tự 3.0 Giấy phép chưa chuyển đổi
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 3471
 • Đặc trưng :
{
  "word": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentiment-score": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}