tình cảm140

Người giới thiệu:

tình cảm140

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:sentiment140/sentiment140')
 • Sự miêu tả :
Sentiment140 consists of Twitter messages with emoticons, which are used as noisy labels for
sentiment classification. For more detailed information please refer to the paper.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 498
'train' 1600000
 • Đặc trưng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "date": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "user": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentiment": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}