stsb_mt_sv

Người giới thiệu:

văn bản thô

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:stsb_mt_sv/plain_text')
 • Sự miêu tả :
Machine translated Swedish version of the original STS-B (http://ixa2.si.ehu.eus/stswiki)
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 1379
'train' 5749
'validation' 1500
 • Đặc trưng :
{
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "score": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}