swedish_Medical_ner

Người giới thiệu:

wiki

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:swedish_medical_ner/wiki')
 • Sự miêu tả :
SwedMedNER is a dataset for training and evaluating Named Entity Recognition systems on medical texts in Swedish.
It is derived from medical articles on the Swedish Wikipedia, Läkartidningen, and 1177 Vårdguiden.
 • Giấy phép : Giấy phép Công cộng Quốc tế Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 4.0 (CC BY-SA 4.0) Xem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ để biết tóm tắt về giấy phép.

 • Phiên bản : 1.0.0

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'train' 48720
 • Đặc trưng :
{
  "sid": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "entities": {
    "feature": {
      "start": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "end": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "text": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "type": {
        "num_classes": 3,
        "names": [
          "Disorder and Finding",
          "Pharmaceutical Drug",
          "Body Structure"
        ],
        "names_file": null,
        "id": null,
        "_type": "ClassLabel"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:swedish_medical_ner/lt')
 • Sự miêu tả :
SwedMedNER is a dataset for training and evaluating Named Entity Recognition systems on medical texts in Swedish.
It is derived from medical articles on the Swedish Wikipedia, Läkartidningen, and 1177 Vårdguiden.
 • Giấy phép : Giấy phép Công cộng Quốc tế Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 4.0 (CC BY-SA 4.0) Xem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ để biết tóm tắt về giấy phép.

 • Phiên bản : 1.0.0

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'train' 745753
 • Đặc trưng :
{
  "sid": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "entities": {
    "feature": {
      "start": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "end": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "text": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "type": {
        "num_classes": 3,
        "names": [
          "Disorder and Finding",
          "Pharmaceutical Drug",
          "Body Structure"
        ],
        "names_file": null,
        "id": null,
        "_type": "ClassLabel"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

1177

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:swedish_medical_ner/1177')
 • Sự miêu tả :
SwedMedNER is a dataset for training and evaluating Named Entity Recognition systems on medical texts in Swedish.
It is derived from medical articles on the Swedish Wikipedia, Läkartidningen, and 1177 Vårdguiden.
 • Giấy phép : Giấy phép Công cộng Quốc tế Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 4.0 (CC BY-SA 4.0) Xem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ để biết tóm tắt về giấy phép.

 • Phiên bản : 1.0.0

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'train' 927
 • Đặc trưng :
{
  "sid": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "entities": {
    "feature": {
      "start": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "end": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "text": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "type": {
        "num_classes": 3,
        "names": [
          "Disorder and Finding",
          "Pharmaceutical Drug",
          "Body Structure"
        ],
        "names_file": null,
        "id": null,
        "_type": "ClassLabel"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}