tashkeela

Người giới thiệu:

văn bản thô

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:tashkeela/plain_text')
 • Sự miêu tả :
Arabic vocalized texts.
it contains 75 million of fully vocalized words mainly97 books from classical and modern Arabic language.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 97
 • Đặc trưng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "book": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}