ted_hrlr

Người giới thiệu:

az_to_en

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ted_hrlr/az_to_en')
 • Sự miêu tả :
Data sets derived from TED talk transcripts for comparing similar language pairs
where one is high resource and the other is low resource.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 904
'train' 5947
'validation' 672
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "az",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

aztr_to_en

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ted_hrlr/aztr_to_en')
 • Sự miêu tả :
Data sets derived from TED talk transcripts for comparing similar language pairs
where one is high resource and the other is low resource.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 904
'train' 188397
'validation' 672
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "az_tr",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

be_to_en

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ted_hrlr/be_to_en')
 • Sự miêu tả :
Data sets derived from TED talk transcripts for comparing similar language pairs
where one is high resource and the other is low resource.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 665
'train' 4510
'validation' 249
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "be",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

beru_to_en

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ted_hrlr/beru_to_en')
 • Sự miêu tả :
Data sets derived from TED talk transcripts for comparing similar language pairs
where one is high resource and the other is low resource.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 665
'train' 212615
'validation' 249
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "be_ru",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es_to_pt

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ted_hrlr/es_to_pt')
 • Sự miêu tả :
Data sets derived from TED talk transcripts for comparing similar language pairs
where one is high resource and the other is low resource.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 1764
'train' 44939
'validation' 1017
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr_to_pt

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ted_hrlr/fr_to_pt')
 • Sự miêu tả :
Data sets derived from TED talk transcripts for comparing similar language pairs
where one is high resource and the other is low resource.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 1495
'train' 43874
'validation' 1132
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

gl_to_en

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ted_hrlr/gl_to_en')
 • Sự miêu tả :
Data sets derived from TED talk transcripts for comparing similar language pairs
where one is high resource and the other is low resource.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 1008
'train' 10018
'validation' 683
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "gl",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

gpt_to_en

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ted_hrlr/glpt_to_en')
 • Sự miêu tả :
Data sets derived from TED talk transcripts for comparing similar language pairs
where one is high resource and the other is low resource.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 1008
'train' 61803
'validation' 683
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "gl_pt",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

anh_to_pt

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ted_hrlr/he_to_pt')
 • Sự miêu tả :
Data sets derived from TED talk transcripts for comparing similar language pairs
where one is high resource and the other is low resource.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 1624
'train' 48512
'validation' 1146
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "he",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

it_to_pt

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ted_hrlr/it_to_pt')
 • Sự miêu tả :
Data sets derived from TED talk transcripts for comparing similar language pairs
where one is high resource and the other is low resource.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 1670
'train' 46260
'validation' 1163
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pt_to_en

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ted_hrlr/pt_to_en')
 • Sự miêu tả :
Data sets derived from TED talk transcripts for comparing similar language pairs
where one is high resource and the other is low resource.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 1804
'train' 51786
'validation' 1194
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pt",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ru_to_en

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ted_hrlr/ru_to_en')
 • Sự miêu tả :
Data sets derived from TED talk transcripts for comparing similar language pairs
where one is high resource and the other is low resource.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 5477
'train' 208107
'validation' 4806
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ru",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ru_to_pt

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ted_hrlr/ru_to_pt')
 • Sự miêu tả :
Data sets derived from TED talk transcripts for comparing similar language pairs
where one is high resource and the other is low resource.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 1589
'train' 47279
'validation' 1185
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ru",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

tr_to_en

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ted_hrlr/tr_to_en')
 • Sự miêu tả :
Data sets derived from TED talk transcripts for comparing similar language pairs
where one is high resource and the other is low resource.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 5030
'train' 182451
'validation' 4046
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "tr",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}