telugu_books

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:telugu_books')
 • Mô tả :
This dataset is created by scraping telugu novels from teluguone.com this dataset can be used for nlp tasks like topic modeling, word embeddings, transfer learning etc
 • Giấy phép : Tệp dữ liệu © Tác giả gốc
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 25794
 • Các tính năng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}