tep_en_fa_para

Người giới thiệu:

en-fa

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:tep_en_fa_para/en-fa')
 • Sự miêu tả :
TEP: Tehran English-Persian parallel corpus. The first free Eng-Per corpus, provided by the Natural Language and Text Processing Laboratory, University of Tehran.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 612087
 • Đặc trưng :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "fa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}