văn bản2log

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:text2log')
 • Mô tả :
The dataset contains about 100,000 simple English sentences selected and filtered from enTenTen15 and their translation into First Order Logic (FOL) Lambda Dependency-based Compositional Semantics using ccg2lambda.
 • Giấy phép : không được cung cấp
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'train' 101931
 • Các tính năng :
{
  "sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "fol_translation": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}