thaiqa_squad

Người giới thiệu:

thaiqa_squad

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:thaiqa_squad/thaiqa_squad')
 • Sự miêu tả :
`thaiqa_squad` is an open-domain, extractive question answering dataset (4,000 questions in `train` and 74 questions in `dev`) in
[SQuAD](https://rajpurkar.github.io/SQuAD-explorer/) format, originally created by [NECTEC](https://www.nectec.or.th/en/) from
Wikipedia articles and adapted to [SQuAD](https://rajpurkar.github.io/SQuAD-explorer/) format by [PyThaiNLP](https://github.com/PyThaiNLP/).
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 4000
'validation' 74
 • Đặc trưng :
{
  "question_id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "article_id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "context": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "answer": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "answer_begin_position": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "answer_end_position": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}