the_pile_stack_exchange

Người giới thiệu:

văn bản thô

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:the_pile_stack_exchange/plain_text')
 • Sự miêu tả :
This dataset is part of EleutherAI/The Pile dataset and is a dataset for Language Models from processing stackexchange data dump, which is an anonymized dump of all user-contributed content on the Stack Exchange network.
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 5096117
 • Đặc trưng :
{
  "domain": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}